Лубрика ТМПС

polusintetichenSot

„Лубрика – Технологичното масло за пластични смазки“ се получава чрез компаундиране на маслени фракции, получени от дълбока вакуум-дестилация на нископарафинест, нискосернист нафтенов тип нефт.

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Технологичното масло за пластични смазки се използва като маслена основа или нейн компонент за производство на пластични смазки.

products_pattern