Safety and environment protection are priorities for LUBRICA. The company uses advance technologies for processing and austere use of natural resources. Investments in environmentally-friendly technologies and compliance with environmental norms are among the main prerequisites for company development, market success and competitiveness.

Основни правила, които ЛУБРИКА спазва при опазването на околната среда:

  • Икономично използване на природните ресурси – стратегическото използване на ресурсите се планира постоянно с цел оптимално оползотворяване и намаляване на риска за околната среда
  • Внедряване на природосъобразни методи и технологии – специалистите в ЛУБРИКА работят за непрекъснатото подобряване на използваните технологии и специфични методи за обработване на ресурсите. Опазването на природата и ресурсите, които тя предоставя за производството е залегнало в основите са строгите изисквания за безопасност и контрол на производствения процес.

За ЛУБРИКА безопасност означава:

  • Спазване на всички предписания и изисквания прокарани от законовите наредби и директиви на българското законодателство
  • Постоянен контрол и наблюдение на инсталациите