„Лубрика“ ООД  е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0177-C01 “Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на нова инсталация за предварително третиране на отработени масла, която ще извършва висококачествено и ефективно първично пречистване на суровината на входа на процеса по производство на моторни и индустриални масла.

Закупуването на инсталацията за предварително третиране на отработени масла ще допълни наличното оборудване в предприятието, ще оптимизира и подобри цялостния производствен процес, ще повиши значително капацитета за производство на по-големи партиди индустриални и моторни масла с високо качество в кратки срокове. Последното означава адекватни производствени възможности за разширяване присъствието на настоящи експортни пазари и стъпване на нови пазари, за които е необходим определен мащаб на производство. Подобреният експортен потенциал на фирмата ще доведе до повече реализирана продукция в чужбина, увеличаване на генерираните приходи от износ и съответно печалбите.

Обща стойност: 1 689 200,00 лева, от които 849 861,86 лв. европейско и 149 975,62 лв. национално съфинансиране.

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за оползотворяване на повече отработени масла в “Лубрика” ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността, както следва:

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
„ЛУБРИКА“ ООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 
Събитието ще се състои на 13.04.2017г. /четвъртък/ от 15.30ч. в Заседателна зала на „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
На 13.04.2017 г. от 15:30ч. в заседалната зала на фирма „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6 се проведе информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, финансиран по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
Бенефициентът „Лубрика“ ООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:
 
1. Направи публикация на прессъобщение във вестник „Бряг“
2. Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://lubrica.com
3. Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Русе
 
Проектът стартира на 23.12.2015г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 1 689 200,00 лева, от които 849 861,86 лв. европейско и 149 975,62 лв. национално съфинансиране..
 
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на нова инсталация за предварително третиране на отработени масла, която ще извършва висококачествено и ефективно първично пречистване на суровината на входа на процеса по производство на моторни и индустриални масла.
 
Закупуването на инсталацията за предварително третиране на отработени масла ще допълни наличното оборудване в предприятието, ще оптимизира и подобри цялостния производствен процес, ще повиши значително капацитета за производство на по-големи партиди индустриални и моторни масла с високо качество в кратки срокове. Последното означава адекватни производствени възможности за разширяване присъствието на настоящи експортни пазари и стъпване на нови пазари, за които е необходим определен мащаб на производство. Подобреният експортен потенциал на фирмата ще доведе до повече реализирана продукция в чужбина, увеличаване на генерираните приходи от износ и съответно печалбите.
 
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
„ЛУБРИКА“ ООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
 
Събитието ще се състои на 20.06.2017г. /вторник/ от 16.00ч. в Заседателна зала на „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6.
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
На 20.06.2017г. /вторник/ от 16.00ч. в заседателната зала на фирма „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6 се проведе втори информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, финансиран по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
Бенефициентът „Лубрика“ ООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:
 
1. Направи публикация на прессъобщение във вестник „Бряг“
2. Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://lubrica.com
3. Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Русе
 
Проектът стартира на 23.12.2015г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 1 689 200,00 лева, от които 849 861,86 лв. европейско и 149 975,62 лв. национално съфинансиране.
 
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на нова инсталация за предварително третиране на отработени масла, която ще извършва висококачествено и ефективно първично пречистване на суровината на входа на процеса по производство на моторни и индустриални масла.
 
Закупуването на инсталацията за предварително третиране на отработени масла ще допълни наличното оборудване в предприятието, ще оптимизира и подобри цялостния производствен процес, ще повиши значително капацитета за производство на по-големи партиди индустриални и моторни масла с високо качество в кратки срокове. Последното означава адекватни производствени възможности за разширяване присъствието на настоящи експортни пазари и стъпване на нови пазари, за които е необходим определен мащаб на производство. Подобреният експортен потенциал на фирмата ще доведе до повече реализирана продукция в чужбина, увеличаване на генерираните приходи от износ и съответно печалбите.
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”