„ЛУБРИКА“ ООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.006-0274-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, който се изпълнява по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Общата стойност на проекта е 512 820,00лв., от които 256 410,00лв. безвъзмездно финансиране.
Проектът е с обща продължителност 18 месеца.
Начало: 20.11.2023г.
Край: 20.05.2025г.
 
Целта на процедура № BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Инвестицията за изграждане на първи за предприятието ФЕЦ за собствено потребление, комбиниран с батерия, ще допринесе за постигане целите на процедурата, относими към увеличение дела на ВЕИ, сигурността, баланса и гъвкавостта на енергийната система, екологичния преход на предприятията, допринасящ за прехода към климатична неутралност на европейската икономика, намаляване цената на енергията.
 
Тaзи публикация е създаденa с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа

 
Документация за избор на изпълнител по процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на съоръжение за редестилация – 1 брой“

Свали документацията

 

 
„ЛУБРИКА“ ООД е краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1515-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Общата стойност на проекта е 997 000,00 лв., от които 498 500,00 лв. безвъзмездно финансиране.
Проектът е с обща продължителност 12 месеца.
Начало: 10.04.2023г.
Край: 10.04.2024г.
 
Целта на процедура № BG-RRP-3.004 Технологична модернизация в предприятието“, е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.
Инвестицията ще реализира целта на проекта и процедурата: повишаване на ефективността, производителността и рентабилността на производствения процес чрез внедряване на автоматизирана технология за редестилация на отработени масла.
 
Тaзи публикация е създаденa с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа

 
„ЛУБРИКА“ ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077-0387-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
 
Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 01.02.2021г.
Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за Лубрика ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

„ЛУБРИКА“ ООД“ е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0177-C01 “Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на нова инсталация за предварително третиране на отработени масла, която ще извършва висококачествено и ефективно първично пречистване на суровината на входа на процеса по производство на моторни и индустриални масла.
Закупуването на инсталацията за предварително третиране на отработени масла ще допълни наличното оборудване в предприятието, ще оптимизира и подобри цялостния производствен процес, ще повиши значително капацитета за производство на по-големи партиди индустриални и моторни масла с високо качество в кратки срокове. Последното означава адекватни производствени възможности за разширяване присъствието на настоящи експортни пазари и стъпване на нови пазари, за които е необходим определен мащаб на производство. Подобреният експортен потенциал на фирмата ще доведе до повече реализирана продукция в чужбина, увеличаване на генерираните приходи от износ и съответно печалбите.
Обща стойност: 1 689 200,00 лева, от които 849 861,86 лв. европейско и 149 975,62 лв. национално съфинансиране.
Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността, както следва:

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
„ЛУБРИКА“ ООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 
Събитието ще се състои на 13.04.2017г. /четвъртък/ от 15.30ч. в Заседателна зала на „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
На 13.04.2017 г. от 15:30ч. в заседалната зала на фирма „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6 се проведе информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
Бенефициентът „Лубрика“ ООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:
 
1. Направи публикация на прессъобщение във вестник „Бряг“
2. Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://lubrica.com
3. Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Русе
 
Проектът стартира на 23.12.2015г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 1 689 200,00 лева, от които 849 861,86 лв. европейско и 149 975,62 лв. национално съфинансиране..
 
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на нова инсталация за предварително третиране на отработени масла, която ще извършва висококачествено и ефективно първично пречистване на суровината на входа на процеса по производство на моторни и индустриални масла.
 
Закупуването на инсталацията за предварително третиране на отработени масла ще допълни наличното оборудване в предприятието, ще оптимизира и подобри цялостния производствен процес, ще повиши значително капацитета за производство на по-големи партиди индустриални и моторни масла с високо качество в кратки срокове. Последното означава адекватни производствени възможности за разширяване присъствието на настоящи експортни пазари и стъпване на нови пазари, за които е необходим определен мащаб на производство. Подобреният експортен потенциал на фирмата ще доведе до повече реализирана продукция в чужбина, увеличаване на генерираните приходи от износ и съответно печалбите.
 
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
„ЛУБРИКА“ ООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
 
Събитието ще се състои на 20.06.2017г. /вторник/ от 16.00ч. в Заседателна зала на „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6.
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЛУБРИКА“ ООД
 
На 20.06.2017г. /вторник/ от 16.00ч. в заседателната зала на фирма „ЛУБРИКА“ ООД на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ 123, вх. А, ет.6 се проведе втори информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0177-C01 с наименование „Инвестиция за оползотворяване на повече отработени масла в „Лубрика“ ООД като суровина за производство на масла за автомобилната индустрия и промишлеността“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
Бенефициентът „Лубрика“ ООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:
 
1. Направи публикация на прессъобщение във вестник „Бряг“
2. Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://lubrica.com
3. Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Русе
 
Проектът стартира на 23.12.2015г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 1 689 200,00 лева, от които 849 861,86 лв. европейско и 149 975,62 лв. национално съфинансиране.
 
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на нова инсталация за предварително третиране на отработени масла, която ще извършва висококачествено и ефективно първично пречистване на суровината на входа на процеса по производство на моторни и индустриални масла.
 
Закупуването на инсталацията за предварително третиране на отработени масла ще допълни наличното оборудване в предприятието, ще оптимизира и подобри цялостния производствен процес, ще повиши значително капацитета за производство на по-големи партиди индустриални и моторни масла с високо качество в кратки срокове. Последното означава адекватни производствени възможности за разширяване присъствието на настоящи експортни пазари и стъпване на нови пазари, за които е необходим определен мащаб на производство. Подобреният експортен потенциал на фирмата ще доведе до повече реализирана продукция в чужбина, увеличаване на генерираните приходи от износ и съответно печалбите.
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лубрика“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 
„ЛУБРИКА“ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0150-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в „Лубрика“ ООД чрез закупуване на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Проектът цели изпълнението на мярка за енергийна ефективност, препоръчана в доклад от обследване, която предвижда очистката на маслен дестилат да се извършва изцяло с нова инсталация за селективна очистка, която изцяло да замени старата, без да променя коренно базисния производствен процес. Проектът ще направи производствения процес максимално ресурсоефективен, вкл. енергийно ефективен, което от своя страна ще доведе до подобряване конкурентноспособността на фирмата, тъй като инвестицията в инсталацията – предмет на проекта влияе пряко върху основни фактори за подобряване на конкурентоспособността: намаляване на себестойността на продуктите и увеличение на производствения капацитет.
 
Чрез проекта „Лубрика“ ООД има за цел и въвеждането и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, която да стане основа за активно управление на енергията и систематично намаляване на консумацията й в бъдеще чрез спазване на изискванията на международния стандарт.
 
Обща стойност на проекта: 2 476 650,00 лева, от които 1 269 887,25 лева европейско и 224 097,75 лева национално съфинансиране.

 
Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – 1 брой за подобряване на енергийната ефективност в „Лубрика“ ООД“.

Proektodogovor_OBRAZEC.pdf
Prilojenie-3.2_Publichna_pokana_PMS-160_.pdf
Prilojenie-3.3_Iziskvania_oferti_PMS-160.pdf
Prilojenie-3.4_Oferta_PMS-160.pdf
Prilojenie-3.6_Metodika_za_ocenka_PMS-160.pdf
Prilojenie-3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS-160.pdf